Author: Vudogore Dougal
Country: Paraguay
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 16 August 2006
Pages: 340
PDF File Size: 18.89 Mb
ePub File Size: 12.93 Mb
ISBN: 387-5-65649-644-3
Downloads: 30137
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourn

Hematopoetik Kk Hcre ve Hematopoez Documents. Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, sinsler, larinks ve nazofarinkste yerleir. Lenfoid hcreler kemik iliinde neoplastik olarak oalp ilii doldurur, periferik anflandrlmas geerse bu durum Lenfositik Lsemi olarak tanmlanr.

Kemik ilii diffuz veya fokal olarak lenfosit, plazma hcreleri ve intermedier plazmositoid lenfositler ile doludur.

Reed-Sternberg hcresine bezer ekilde olabilir. Hematopoetik Kk Hcre Nakli Prof. Beyin, kalp, akcier, bbrek, adrenal, dalak, karacier. Gvdenin n ve arka yz ile skalp belirgin olarak etkilenir.

Pnomoni, S Aureus, E. Kadn erkek eit grlr. Deri bulgusu xnemilerin generalize eksoliyatif eritroderma tablosu oluur. Erken evrelerde 10 yl olabilir. Kalp cerrahisi veya radyolojik tetkik srasnda tesadfen saptanrlar. Published on Nov View Download 0. Benign tmrlerden kavernz lenfanjiom ve kavernz hemangiom sktr.

Duyu ve motor bozukluklarn birlikte olmas subakut kombine dejenerasyon veya kombine sistem hastal olarak adlandrlr. Ar, hassasiyet, patolojik krk yapabilir. Mukozal dokular mide H. Ar eritrosit yapm, ilikte ar genileme Kemik deformiteleri crew haircut asker tra Periferik dolamda retiklositoz ve normoblastlar grlr. Periferik B hcreli neoplazmlar matr B hcre tmrleri 3. Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr. Aplastik Aneminin Major Nedenleri diopatik Kimyasal ajanlar Fiziksel ajanlar Primer stem hcre defekti, immnolojik Alkilleyici ajanlar, antimetabolitler, benzen, kloramfenikol, inorganik arsenikler Tm vcut radyasyonuViral enf.

Related Article:  ABNORMAL PSYCHOLOGY BARLOW AND DURAND 6TH EDITION PDF DOWNLOAD

Orak eritrositler dalakta hemolize urar Orak eritrositler sistemik kapillerlerde staza neden olarak mikrovaskler tromboz ve hipoksik doku hasarna yol aarlar. En sk gelitii ekstranodal doku mide dir. Agresif fatal tmrlerdir, ancak tedaviye iyi cevap verirler. Tetikleyici ajan tedavi edilirse Helikobakter pylori tedavisi tmr gerileyebilir. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. Hematopoetik Sistem, mmnoloji, Mikrobiyoloji Documents. Enfeksiyoz veya otoimmn kronik inflamasyon zemininde geliir. Glomerl kapillerlerindeki trombsler, endotel imesi, ciddi infarkt ve diffz kortikal nekroz.

Kemiklerde plazma hcrelerinden oluan multifokal tmr kitleleri vardr. Kemik, beyin, bbrek, karacier, retina, penis ve akcierlerde infarkt oluur. Meningiokoksemide adrenal glandda mikrodolamda trombsler, Masif adrenal hemoraji infarkt, Waterhause- Friderichsen sendromu. Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr.

Genellikle 2 ya ncesi oluur. Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blge sjflandrlmas, retroperiton, overler tutulur.

Related Article:  EL SECRETO DE LAS SIETE SEMILLAS DE DAVID FISCHMAN PDF

Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur. Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir. En bol neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en kt prognozlu olan tipdir. Tmrde diffuz patern vardr. Neoplastik Langerhans hcre infiltrasyonu nedeni ile deri lezyonlar belirgindir, seboreik erpsiyonlar oluur. Ar bol diagnostik RS hcresi ve varyantlar. Neoplastik plazmositik hcreler IgM tipinde miyelom proteini sentezler.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr. Bu aamada serebriform hcrelerin hematojen yaylm ile lsemik form oluur Sezary hcreleri. Sferoid eritrositler dalakta hemoliz olurlar Splenektomi ile anemi dzelir ancak sferositoz devam eder.

Hodgkin lenfoma tedaviye ok iyi qnemilerin verir. Isrlm yenik eritrositlerDemir Eksiklii Anemisi: Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr.

Ntrofillerde irileme makropolimorfonkleer ve hipersegmentasyonSantral Sinir Sistemi Deiiklikleri: